ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Kompleksowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych
 • Instalacji odgromowych, wyrównawczych i uziemiających
 • Oświetlenia ulic, terenów i obiektów
 • Rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
 • Przyłączy kablowych oraz napowietrznych
 • Stacji transformatorowo-rozdzielczych stałych i kontenerowych
 • Konserwacji instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie
 • Usuwania awarii instalacji elektrycznych

PONADTO WYKONUJEMY POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBEJMUJĄCE M.IN.

 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie
 • Sprawdzanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Badanie rezystancji izolacji
 • Badanie ciągłości PE i małych rezystancji
 • Pomiary natężenia oświetlenia